Член 1
Общи разпоредби и понятия

Приетите Общи условия и разпоредби за използване на Услугата Printbox уреждат правилата за комуникация, мултимедийни и информационни услуги, както и достъпът до Printbox услугите и инструментите, предоставени от PRINT BOKS D.O.O., Podmilščakova 25, Ljubljana, подробно описани по-долу.

TТермините, използвани в този документ, имат следното значение:

„Облачни изчисления”представляват модел за компютърни услуги, които предоставят удобен, локално неограничен достъп по заявка до споделено количество от конфигурирани компютърни ресурси (например - мрежи, сървъри, пространство за съхранение, приложения, инструменти и услуги). Облачните изчисления са начин за доставка на ИТ услуги с доказан потенциал за увеличение на съвместната работа, гъвкавост на извършваните операции и наличност на компютърни ресурси. Те позволяват на компанията да намали разходите посредством оптимизирани и ефикасни компютърни системи. Облачните изчисления обхващат цяла вселена, осигуряваща максимална адаптивност и обновяващи възможности за потребителите – компонентите в облака могат да бъдат получени, приложени или премахнати, докато моделът на разпределяне и употреба по заявка осигурява, че обсегът на действие може да бъде разширен или ограничен за възможно най-кратък период от време, без необходимостта от значителни първоначални вложения.

„Софтуерна услуга” е услуга, която предоставя пълната инфраструктура, включваща приложения и настройки за нейното функциониране. Потребителят на този модел се нуждае единствено от интернет браузър или подобно клиентско приложение и достъп до Интернет – всичко останало се доставя от предоставящия услугата.

„Printbox услуга” или Printbox система” е компютърна услуга за печат на предварително качено в облака съдържание, като е насочена към потребители и фирми, нуждаещи се от достъп до принтер в публично достъпни места или обществени пространства. Услугата се предоставя от PRINT BOKS D.O.O., Podmilščakova 25, Ljubljana, България.

„Printbox инструменти” или „Printbox система” е компютърна услуга за печат на предварително качено в облака съдържание, като е насочена към потребители и фирми, нуждаещи се от достъп до принтер в публично достъпни места или обществени пространства. Услугата се предоставя от PRINT BOKS D.O.O., Podmilščakova 25, Ljubljana, България.

„Мениджър” е PRINT BOKS D.O.O. с регистрация на адрес Podmilščakova 25, 1000 Ljubljana.

„Ценова листа” представлява ценовата листа за услугите Printbox, която е публикувана на всеки Printbox автомат, в приложението за Android и онлайн на адрес www.printbox.net.

„Автмат” или „Printbox платформа”е устройство, което предоставя Printbox услуги, особено отпечатване на документи на обществени места.

„Потребител” е физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, с извършена регистрация на платформата Printbox. Услугата може да се използва и без регистрация.

„Потребителски интерфейс” представлява софтуерно решение с авторска система и начин на функционална координация, което дава възможност на потребителите да осъществят достъп до данни и Printbox услуги.

„Потребителски акаунт”е съвкупност от информация, която позволява идентификация на регистриран потребител, предоставя достъп до Printbox услуги и съхранява съдържание в облака.

„Printbox PIN” е личен идентификационен номер, който потребителят получава по време на регистрационния процес за услугата Printbox; този PIN се използва за влизане в акаунта.

„Местоположение на автомат” или „Местоположение” е обществено достъпно място, на което е разположен автомат Printbox за предоставяне услуги на потребителите.

„Интернет сайт” e сайтът на Мениджъра на адрес www.printbox.net.

„Лични данни” включва личните данни на всеки потребител, които са необходими за регистрация във връзка с ползването на услугите Printbox и участието в маркетингови и комуникационни дейности (ценови промоции и други промоционални кампании).

„Качено съдържание” или „Качен файл” представлява фотография, материал, файл или друг вид документация, качвани от потребителите на услугата Printbox в личните им акаунти.

Член 2
Съгласие с Условията и разпоредбите за ползване

С оглед използването на услугата Printbox и интернет сайта www.printbox.net, потребителите дават своето съгласие с Общите условия за ползване на услугата Printbox (наричани по-долу „Правилата”). Приемането на Правилата е необходимо условие за използване на услугата Printbox и интернет сайта www.printbox.net. Мениджърът на услугата Printbox си запазва правото да променя Правилата по всяко време без предварително известие. Задължение на потребителя е да следи за тези промени и да се информира при всяко влизане в системата Printbox, с цел използване на услугата. Всяка употреба на услугата Printbox, след публикуването на такива промени, означава, че потребителят е съгласен с тях. За потребители, сключили споразумение с Мениджъра на услугата Printbox (наричан по-долу „Мениджърът”), тези Правила (версията, приложима в момента на получаване на поръчката) представляват интегрална част от договорните разпоредби. Приемайки Правилата, потребителят се задължава да ги спазва.

Член 3
Потребителска регистрация

Потребителите е необходимо да се регистрират преди да влязат в системата Printbox. По време на регистрация потребителят трябва да бъде на минимум 15 години. За да се регистрира, е необходимо да предостави съществуващ и валиден имейл адрес и да въведе парола по избор (избраната парола трябва да съдържа букви и цифри, и да се състои от поне четири (4) знака). По време на регистрацията потребителите трябва да попълнят задължителните полета. Личният PIN код, който може да бъде използван като един от начините за вход в акаунта, се получава под формата на имейл. PIN е достъпен и при натискане на бутона „Помощ” на всеки автомат Printbox или онлайн на адрес www.printbox.net (след влизане в личния акаунт и избиране на меню „НАСТРОЙКИ”). Потребителите трябва да попълнят задължителните полета със своите истински лични данни. Използването на личните данни на друг човек е престъпление. Потребителите могат да се регистрират и да влязат в своя акаунт на адрес www.printbox.net или на всяка платформа Printbox в България.

Член 4 Предоставяне на техническа поддръжка от Мениджъра и осигуряване на достъп до Автоматите и услугите

Услугата Printbox използва обществената интернет мрежа за извършване на своите дейности, като тази мрежа обикновено бива предоставяна от собственика или наемателя на съответното местоположение. Потребителят приема факта, че Printbox услугите зависят от дейността на обществената интернет мрежа и се съгласява с липсата на отговорност от страна на Мениджъра за качеството на интернет системата. Мениджърът при никакви условия не се явява директен доставчик на достъп до интернет, до електрическата мрежа или до други комуникационни услуги.

Мениджърът се ангажира да предостави достъп до автоматите Printbox, посредством сключване на индивидуални договори с местните собственици, в съответствие с фактическите и правни ограничения, определени от собственика на местоположението (разписание, работно време, правила на съответната сграда, и т.н.). При използване на услугата Printbox потребителят приема гореспоменатите ограничения, определени от всеки собственик на дадено местоположение. Мениджърът е в правото си, но не е задължен, да обяви публично индивидуалните промени относно ограниченията за достъп.

Мениджърът си запазва правото да обновява, допълва, променя или отменя допълнителни, допълващи или други услуги, без задължението предварително да информира потребителите.

Мениджърът може да промени настройките, необходими за използването на услугата Printbox, както и всички останали параметри. Той е длъжен да информира потребителите за новата форма на употреба или съдържание поне три (3) дни преди влизането в сила на съответната промяна, като за тази цел се задължава да изпрати информацията за промяна по имейл, да я предостави върху информационния екран или да я публикува на адрес www.printbox.net.

Мениджърът се задължава да осигури достъп до своя интернет сайт, с възможност за управление на потребителски акаунти, посредством поне един от двата интернет браузъра с най-голям пазарен дял в Република България.

Потребителят се счита за информиран и се съгласява, че:

  • В случай на прекъснат достъп/липса на достъп до интернет, електрическо подаване, комуникационен портал и/или друго комуникационно оборудване на локалното местоположение на даден автомат Printbox, потребителите няма да имат възможност да използват услугата Printbox.
  • Потребителите няма да могат да се възползват от услугата Printbox и в случай на временно или постоянно ограничение, т.е., ако собственикът на местоположението е нарушил своите договорни задължения.
  • Мениджърът се задължава да осигури непрекъснатост на работа на услугата Printbox, 24 часа в денонощието, от Понеделник до Неделя (24/7/365), с изключение на случаите на извънредни събития, комплексни обновителни процеси или различаващо се работно разписание на собственика на съответното местоположение.
  • По време на непрекъснатата работа на услугата Printbox, Мениджърът си запазва правото да осъществява поддържащи мероприятия в официални неработни дни в Република България. Тези поддържащи дейности могат да доведат до пълна или частична недостъпност на услугата Printbox.
  • По време на периода на непрекъсната работа на услугата Printbox, Мениджърът си запазва правото да провежда поддържащи мероприятия, да добавя нови функционални възможности и да променя потребителския интерфейс, ако тези действия не влияят на непрекъснатата работа и нормалното ползване на услугата Printbox.

Мениджърът се ангажира да осигури качествена услуга, предоставяна на потребителите, в съответствие с дадените технически условия и свойства на мрежата Printbox, вътрешните инсталации на собственика на местоположението, както и използваното комуникационно и друго оборудване. Във връзка с това, се приема че мениджърът не гарантира непрекъсната работа на услугата Printbox и не изключва възможността за последваща промяна на качеството на услугите.

Неработеща или неправилно използвана част от оборудването може да причини нарушения или спиране на услугата Printbox. Нарушение или спиране на работата на услугата може също така да възникне в резултат на обновяване или модификации на оборудването или мрежата. Мениджърът е длъжен да положи усилия да информира потребителите в подобни случаи, използвайки за целта съответните комуникационни канали.

В указаното работно време на Мениджъра (публикувано на интернет сайта), той се задължава да предоставя професионална помощ и техническа поддръжка, свързана с използването на интернет сайта и услугата Printbox, на всички посетители и регистрирани потребители.Потребителите могат да се свържат с Мениджъра, чрез имейл или телефон, публикувани на индивидуалните Printbox платформи и на интернет адрес www.printbox.net.

Член 5
Отговорност на Мениджъра за съдържанието, качено от потребителите в системата

Потребителите се съгласяват да използват Printbox платформите, интернет сайта, услугите и други Printbox инструменти на свой собствен риск. Мениджърът не е отговорен за загуба, повреда, разпореждане или промяна на отпечатаната, изпратената, получената, препратената или съхранявана информация от потребителя, посредством употребата на услугата Printbox.

В случай, че потребителското съдържание не отговаря на описаните тук Правила или на приложимото законодателство, всеки може да информира Мениджъра посредством имейл на адрес info@printbox.net, като в този имейл трябва да предостави акуратна информация относно спорните файлове (т.е. името и мястото на файла) и причината за оплакването. Мениджърът се задължава да проучи оплакването и да предприеме съответните действия; при необходимост, спорните файлове ще бъдат премахнати. Във връзка с това, Мениджърът си запазва правото да изтрие, цензурира или промени съхраняваните файлове, ако е на мнение, че съдържанието като цяло или някои части са нецелесъобразни или нарушават Правилата, или биха представлявали нарушение на приложимото законодателство.

Член 6
Отказ за регистрация или предоставяне на услуга

Мениджърът си запазва правото да откаже регистрация на потребител или заплащането на кредит, ако вярва, че това би нарушило неговите интереси. Той си запазва правото на подобно действие по собствено усмотрение. Мениджърът на услугата Printbox си запазва правото да премахне онези потребители на системата, които са нарушили Правилата, предоставени в настоящия документ или по друг начин са причинили вреда на услугата Printbox, на нейните мениджъри или собственици (т.е. ако потребителят е качил съдържание, което не съответства на тези Правила или на приложимото законодателство). Мениджърът си запазва правото за подобно действие по негово усмотрение.

Член 7
Гаранция за каченото съдържание в облака

Мениджърът си запазва правото да променя функционалните възможности на услугата Printbox и методите за нейното ползване. Тъй като той не е в състояние да гарантира достъпа до потребителското съдържание в облака, нито интегритета на това съдържание, потребителите се съветват да съхраняват документите и фотографиите на техни собствени устройства, ако искат да използват в бъдеще материалите за други цели. В допълнение, Мениджърът не носи отговорност за истинността, коректността и законността на съдържанието, качено от потребители или фирми в системата Printbox.

Член 8
Отговорност на Мениджъра за възникнали щети

Мениджърът е отговорен единствено за повреди, причинени от изключителна небрежност или злонамерено поведение. Той и неговите собственици не са отговорни за каквито и да е директни или косвени повреди, включително евентуална загуба на печалба, която би възникнала в резултат от прекъснат достъп, ненавременна доставка на услуга, нефункциониране на индивидуален терминал или грешки в работата на интернет сайта, както и не се гарантира успешното използване на този сайт. Мениджърът, при никакви обстоятелства, не носи отговорност за произволни щети в резултат на употребата или невъзможността за употреба на услугата Printbox, включително и без ограничение - загуба на печалба или очаквана печалба, загуба на репутация, загуба на транзакции, загуба на данни, компютърна грешка или погрешно извършено действие, или всяко друго събитие, довело до загуба. В случай, че Мениджърът сметне за уместно, има правото да прекъсне предлагането на услугата Printbox по всяко време и въз основа на всяка причина, както и за необходимия период от време, без предоставяне на предварително известие за съответното прекъсване. Потребителят се съгласява, че при никакви условия няма право да изисква от Мениджъра компенсация, надвишаваща двойно размера на наличния кредит в съответния потребителски акаунт, в деня, в който услугата Printbox е била недостъпна или извършена погрешно. Мениджърът не носи отговорност при никакви обстоятелства за липсата на функциониране на индивидуален Printbox терминал. Необходимо е потребителите да вземат под внимание факта, че имат на разположение няколко Printbox терминала за използване на услугата.

Член 9
Предоставяне на услуги, извършвани от трети страни

В случай, че Мениджърът предоставя, рекламира или предлага по произволен начин услуги на трети страни (ваучери, купони, печатни материали, софтуер, комуникационни и други услуги и т.н.), предоставянето на такива услуги или оборудване трябва да бъде уредено с Общите условия за ползване или в зависимост от ситуацията според условията и разпоредбите на третите страни. Потребителят се задължава да спазва условията и разпоредбите на третите страни, които се отнасят до предоставяните услуги. Мениджърът не носи отговорност за поправките, валидността или спазването на правилата от трети страни.

Член 10
Защита на потребителските данн

Независимо от усилията на Мениджъра за опазване личните данни на потребителите и третирането на потребителското съдържание като частна собственост, Мениджърът не може да гарантира пълна защита (т.е. поверителност) на потребителската информация. Мениджърът се задължава да положи всички необходими усилия за опазване поверителността на потребителите, в съответствие с техническите възПри регистрация в системата Printbox (на адрес www.printbox.net или на Printbox платформа в България), потребителят получава Printbox PIN на указания имейл (въведен от него по време на регистрацията). Потребителят трябва редовно да проверява и защитава имейла адреса, служещ за изпращане на съдържание до потребителския акаунт, както и друг вид информация, свързана с работата и използването на услугата Printbox. Освен това, потребителят се задължава да съхранява получения личен PIN код за услугата Printbox под формата на бизнес тайна, използвана единствено от съответния потребител.

Потребителят се задължава да информира Мениджъра в случай на подозрение за неоторизирано използване на личната парола. Мениджърът се ангажира да осигури безплатна възможност за промяна на паролата. (Съобразявайки се с потребителското искане, Мениджърът трябва да предостави интернет връзка, с помощта на която, потребителят да промени собственоръчно своята парола).

Член 11
Задължения на Мениджъра и потребителя относно достъпа до потребителския акаунт

Потребителят се задължава да пази и периодично подменя своята парола. Мениджърът не носи отговорност за евентуална злоупотреба с тази парола, но се ангажира да действа съответно и незабавно след получаване на известие от потребителя за подозирана злоупотреба.

Член 12
Употреба, обработка и защита на личните данни и съдържание на потребителя

Приемайки настоящите условия, всеки потребител на услугата Printbox дава своето съгласие за използване и обработка на предоставената лична и друга информация, с цел извършване на дейностите, свързани с услугата Printbox и изпращане на имейл в съответствие с Член 13 от настоящите Правила. Мениджърът се задължава да използва информацията единствено за целта, за която е предоставена. Осъществявайки процеса на регистрация, потребителят приема, че е бил информиран относно начина на процедиране с неговата лична информация в системата Printbox и се съгласява с обработката и съхранението на данните от страна на Мениджъра до евентуално отменяне. Потребителите могат да отменят правото на ползване на тяхната лична информация, изпращайки имейл на адрес info@printbox.net. Отменянето ще влезе в сила в рамките на 48 часа от получаване на молбата за отменяне на имейл до info@printbox.net. Потребителските данни ще бъдат съхранявани и обработвани по необходимия начин и за нужния период от време, съответстващ на специфичната и законосъобразна цел. Мениджърът гарантира поверителността на личните данни и съдържанието, качено от потребителите, в съответствие с член 63 от Закона за защита на личните данни(ZVOP-1). Личните данни ще бъдат управлявани от Мениджъра на услугата Printbox, т.е. Print boks d.o.o, с регистрация на адрес Podmilščakova 25, 1000, Ljubljana, България. Мениджърът на личните данни се задължава да не ги предоставя на трети лица, освен в случаите, когато това е необходимо, с цел осъществяване на услугата Printbox. Мениджърът на личните данни поема задължението да съхранява потребителската информация за поне една (1) година, но не по-дълго от две (2) години след последното влизане на потребителя в неговия акаунт. Потребителят се съгласява с това условие при осъществяване на регистрация. Задължението за съхраняване на данните важи за периода на предоставяне от страна на Мениджъра на услугата Printbox.

Член 13
Използване на потребителска информация за контакт

При регистрация, потребителят се съгласява да получава съобщения, свързани с услугата Printbox, на своя имейл, послужил за регистрация. Тези писма могат да съдържат търговски съобщения от бизнес партньорите на Мениджъра. Потребителят има право да поиска от Мениджъра временно или постоянно да спре използването на личните потребителски данни за изпращане на такива търговски съобщения. За отписване, потребителите е необходимо да кликнат върху връзката ОТПИШИ в края на получения имейл. Това ще доведе до отписване на потребителя от всички търговски съобщения, освен имейлите, свързани с работата на услугата Printbox или предоставянето на обслужване от страна на Мениджъра. Мениджърът се задължава да не препраща имейл адреса и друга лична информация на своите потребители към трети страни, освен в случаите, когато това е необходимо за извършване на дейности, свързани с услугата Printbox.

Член 14
Ценови услуги и условия на плащане

Предоставянето на индивидуални Printbox услуги се заплаща. Цената и условията на плащане са описани в ценовата листа, която може да бъде намерена на всеки автомат Printbox, на интернет сайта и на приложението за Android. В допълнение, потребителят може да види крайната цена преди окончателното потвърждение на своята поръчка. Индивидуалните потребители могат да избират измежду няколко метода за плащане.Те включват: Moneta (наличен единствено при мобилни оператори, които позволяват заплащането на стоки и услуги с Moneta), в брой и чрез банков превод (за суми, равни или по-високи от 10€). Плащанията могат да бъдат извършени на всеки Printbox автомат, като трябва да се вземе предвид, че всички автомати позволяват плащания с Moneta и банкноти, но само някои машини работят с монети. Мениджърът на услугите Printbox не възстановява платените на платформата кредити. Нещо, повече, Мениджърът не възстановява разликата между платения кредит и реално използваното количество. Потребителят запазва разликата в стойността (кредитите) в своя потребителски акаунт, докато не вземе решение за неговото закриване. В случай, че потребителят реши да закрие своя акаунт, но не е използвал всички закупени кредити, те не се възстановяват като стойност на потребителя, а се използват за закриване на потребителския акаунт. Услугата Printbox се извършва след потвърждение от страна на потребителя за избраната услуга и след завършване на плащането или използване на промоционален код. След потвърждение на услугата, предшествано от извършени технически стъпки, договорът между PRINT BOKS D.O.O. и потребителя се смята за сключен. С това се счита, че е сключен договор от разстояние и услугата е извършена, съгласно потвърждението на потребителя и заплащането на услугата. При взаимодействие с потребители, Мениджърът на интернет сайта е задължен да процедира в съответствие със Закона за защита на потребителя (ZVPot). Мениджърът е длъжен да гарантира, че се спазват всички права на потребителя, съгласно ZVPot, с изключение на възможността за оттегляне от договорните взаимоотношения, веднъж след като услугата е била задействана, поради естеството на услугата, което не позволява това. С оглед на изложеното по-горе, оттеглянето от сключения договор не е възможно, след иницииране на услугата, като също така не е възможно и възстановяване на платените суми. Оплаквания, свързани със закупуването на Printbox кредити за печат се обработват на индивидуална основа. Потребителите могат да пишат до info@printbox.net или да позвънят на 080 820 000, всеки работен ден между 8:00 и 16:00.

Член 15
Отговорност относно качено в облака потребителско съдържание

Потребителите на услугата Printbox се задължават да качват единствено легален софтуер (т.е. незабранен от закона), както и да не нарушават правата на трети страни, чрез каченото съдържание. В случай на подозирано нарушение, Мениджърът е длъжен да взаимодейства с компетентните органи. Потребителят се задължава да не качва съдържание, което не е в съответствие с приложимото законодателство, други разпоредби, Конституцията на Република България, както и се ангажира да уважава правата на трети страни. В частност, потребителят се задължава да не злоупотребява с услугата Printbox, с цел нарушаване на авторските и други права, съгласно Закон за авторското право и сродните му права (ZASP), както и правата, свързани с индустриалната собственост, съгласно Закон за индустриалната собственост. (ZIL-1). Потребителят е напълно и независимо отговорен за цялото съдържание, качено в облака. Потребителят се счита за мениджър на каченото съдържание, като Мениджърът на услугата Printbox не разполага с правни и технически възможности да следи за качените потребителски материали.

Член 16
Авторски права относно услугата Printbox

Съдържанието, свързано с услугата Printbox, интернет сайта www.printbox.net, инструментите Printbox, визуалното изображение на потребителския интерфейс, обвързаната база данни и програмния код на услугата са защитени с авторско право. Следователно, всяко копиране или употреба на част от софтуера, предоставящ услугата Printbox, без предварително писмено съгласие от Мениджъра, е забранено.

Член 17
Бисквитки

Настройките на бисквитките на интернет сайта www.printbox.net са в съответствие със Закона за електронните комуникации (Държавен вестник на Република България, No. 109/2012 – ZEKom-1), който е разработен съгласно Директива относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (2002/58/EC). Мениджърът на интернет сайта има право да съхранява или получава достъп до потребителска информация, с помощта на техническо оборудване, само ако потребителят е дал своето съгласие за това. Предварително, потребителят трябва да бъде информиран ясно и в детайли относно намерението и целта на Мениджъра, свързани с обработката на потребителската информация. Съгласието от страна на потребителя се предоставя свободно и е израз на неговата воля; Мениджърът на интернет сайта трябва да получи съгласие преди настройката на бисквитката или преди да започне събиране на потребителски данни, като това съгласие е базирано на предоставено известие до потребителя относно изпращането или настройка на бисквитка. Потребителите на интернет сайта www.printbox.net е необходимо да бъдат информирани за вида данни, които ще бъдат съхранявани в бисквитката, за каква цел и за какъв период от време приетата бисквитка ще остане валидна. Потребителят следва да бъде информиран, че бисквитката ще позволи на рекламните доставчици да събират информация при сърфирането му из други интернет сайтове, а също да предоставят рекламни и сродни услуги. Потребителят трябва да бъде запознат с естеството и целта на дадена бисквитка, както и с данни за извършеното проследяване с помощта на бисквитки. Потребителят трябва да реши дали да използва бисквитките или не. Смята се, че той ясно е приел бисквитка (маркирана като бисквитка), докато използва онлайн портала www.printbox.net, извършва регистрационен процес на потребителски профил, влиза в акаунт, качва съдържание в облака, докато дадена услуга се завършва или със всяко друго ясно обозначено действие, което изразява потребителско съгласие относно приемане на бисквитката. Фактът, че потребителят е приел бисквитка, се счита за валидно съгласие и за бъдещо събиране на информация, обвързано със съответната бисквитка. Регистрираният потребител може да отмени своето съгласие с изрична молба. Мениджърът на сайта www.printbox.net се ангажира да информира потребителите за наличие на проследяващи бисквитки на гореспоменатия интернет сайт.

Член 18
Заключителни разпоредби

Всички спорове, възникнали вследствие извършен абонамент за услугата, които не могат да бъдат разрешени посредством преговори, се отнасят до компетентния съд в Ljubljana, съгласно Словенското законодателство.Не се разрешава частично или цялостно копиране, модификация, разпространение или сходни дейности по отношение на тези Правила, без предварително съгласие на Мениджъра. В случай, че някоя от изброените разпоредби в настоящия документ се счете за нецелесъобразна, незаконна или недействителна, тази разпоредба не влияе върху другите, които остават в сила независимо от нея. Недействителната разпоредба в настоящите Правила може да бъде заменена по всяко време с действителна, която се доближава в най-голяма степен до първоначалното съдържание на заменената.

Член 19
Данни за Мениджъра на услугата Printbox и домейна www.printbox.net

PRINT BOKS D.O.O., Podmilščakova 25, Ljubljana, България, представлявано от Алеш Главан, в качеството си на Директор, е Мениджърът на услугата Printbox, на интернет сайта www.printbox.net и на домейна. Цялата информация, касаеща Мениджъра на интернет сайта, е предоставена на адрес www.printbox.net.


Принтбокс ООД
бул. "Инж. Иван Иванов" № 70Б
гр. София - 1303

гр. София, 6 октомври 2015